ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ 29SHOPPING

เพื่อปกป้องสิทธิของสมาชิก โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการทั้งหมดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

 

คำจำกัดความ

บริการ 29SHOPPING หมายถึง การให้บริการขายสินค้า/หรือบริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.29shopping.com และ/หรือ แอปพลิเคชัน 29shopping  

สมาชิก หมายถึง ผู้ที่ทำการตกลงสมัครเป็นสมาชิก เพื่อซื้อสินค้า หรือบริการ ของ29SHOPPING

 

ข้อ 1 ขอบเขตของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้ระหว่างสมาชิกกับเว็บไซต์ www.29shopping.com และ แอปพลิเคชัน 29SHOPPING ซึ่งรวมถึงการให้บริการทั้งหมดบนเว็บไซต์ www.29shopping.com และ แอปพลิเคชัน  29SHOPPING บนระบบปฏิบัติการ Android , iOS , HarmonyOS และหรือบนระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่ 29SHOPPING ให้บริการ โดยที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม โดยการเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 29SHOPPING หรือ www.29shopping.com ("เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ 29SHOPPING โดย บริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จำกัด ("29SHOPPING”) ซึ่งหมายถึง สมาชิกได้ตกลงยอมรับข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย ("เงื่อนไข”) และสมาชิกตกลงยอมรับ และปฏิบัติตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้บริการ  วิธีปฏิบัติและขั้นตอนหรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 29SHOPPING 

 

ข้อ 2 การเป็นสมาชิก

สมาชิกจะต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไข ซึ่งปรากฏอยู่บนเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า และการที่สมาชิกได้ตกลงในการใช้บริการของ  29SHOPPING ถือว่าสมาชิกได้ยินยอมและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว

2.1 เงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันฉบับนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก หากสมาชิกตอบคำถาม ถือว่าสมาชิกได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และถือว่าเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชันนี้มีผลบังคับใช้

2.2 29SHOPPING สามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการให้บริการได้ตามความเหมาะสม และเงื่อนไขการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน  29SHOPPING

2.3 สมาชิกจะต้องต้องมีอายุ 18 ปี หรือบรรลุนิติภาวะเพื่อสมัครเข้าใช้บริการของ  29SHOPPING สมาชิกที่อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ในวันที่ใช้บริการจะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง) ของสมาชิก ในการดูแล ยินยอม หรือให้คำแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้บริการให้ถือว่า วันที่สมาชิกได้ทำการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของ 29SHOPPING แล้วนั้น ให้ถือเป็นการยอมรับและอนุญาตในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการของผู้ปกครองแล้วโดยปริยาย

2.4 สมาชิกจะต้องขอลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยกรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล และข้อมูลส่วนบุคคล ตามความเป็นจริง ของสมาชิก และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นสมาชิกด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง

2.5 สมาชิกต้องรับผิดชอบบัญชีการเป็นสมาชิกของ 29SHOPPING แต่เพียงผู้เดียว การเข้าใช้บริการหรือการกระทำใดผ่านบัญชีสมาชิก 29SHOPPING โดยบุคคลอื่น จะถือเป็นว่าเป็นการใช้บริการของผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชี

2.6 สมาชิกจะต้องไม่และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด เก็บ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข เผยแพร่ สร้างงานลอกเลียนแบบ เสนอขาย โฆษณา ถอดรหัส ใส่รหัส หรือทำการอื่นใดเพื่อเป็นการรบกวน เนื้อหา, ข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้บริการของ 29SHOPPING

2.7 สมาชิกสามารถใช้บริการ 29SHOPPING ภายในประเทศเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อสมาชิกรายอื่น

2.8 ช่องทางการสมัคร

        2.8.1 สมัครผ่านช่องทาง เจ้าหน้าที่ CALL CENTER

                2.8.1.1 สมาชิกสามารถสมัครสมาชิกกับบริษัทฯ ได้โดยติดต่อมาที่ เจ้าหน้าที่ CALL CENTER และแจ้งความประสงค์การสมัครเป็นสมาชิกของสมาชิก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ CALL CENTER ดำเนินการสมัครสมาชิกให้สมาชิกแทน ทั้งนี้บริษัทฯ ถือว่าสมาชิกได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกแล้ว โปรดพิจารณาเพิ่มเติม เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว และ การสมัครเป็นสมาชิกกับ 29Shopping และ ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

                2.8.1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลสมาชิกแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยจะแจ้งผลการสมัครให้สมาชิกทราบทาง SMS หรือช่องทางอื่นใด ที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ เจ้าหน้าที่ CALL CENTER

                2.8.1.3ความสมบูรณ์ในการเป็นสมาชิกของสมาชิกให้นับตั้งแต่ วันที่ผู้สมัครได้รับ SMS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว

 

        2.8.2 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (WEBSITE / APPLICATION)

                2.8.2.1 ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลของสมาชิกผ่านช่องทาง WEBSITE โดยคลิกที่นี่ https://www.29shopping.com/login

                2.8.2.2 เมื่อสมาชิกได้กดยอมรับแล้ว บริษัทฯ ถือว่าขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมบูรณ์และสถานะการเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ เมื่อสมาชิกชำระค่าสินค้าถูกต้องครบถ้วน

                2.8.2.3 เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลสมาชิกแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยจะแจ้งสถานะการสมัครให้สมาชิกทราบทาง SMS ที่สมาชิกได้แจ้งความประสงค์ไว้กับช่องทาง WEBSITE หรือช่องทางอื่นใด

                2.8.2.4ความสมบูรณ์ในการเป็นสมาชิก”ของสมาชิกให้นับตั้งแต่ วันที่ผู้สมัครได้รับ SMS ยืนยันเรียบร้อยแล้ว

 

ข้อ 3 รายละเอียดการบริการ/สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

3.1 การสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ  29SHOPPING

สมาชิกสามารถเลือกสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเข้าใช้บริการ และ/หรือซื้อสินค้า บริการ ของ  29SHOPPING ได้โดยสมัครผ่านเว็บไซต์  แอปพลิเคชัน หรือโทรศัพท์มือถือ,

3.2 สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก 29Shopping

        3.2.1สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึง สิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ ข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดให้สมาชิกทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

        3.2.2 บริษัทฯ จะติดต่อสมาชิกเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าหรือบริการ ขอคำแนะนำ หรือ ขอสอบถามความสมัครใจเพื่อทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ แนะนำสาธิตวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ สอบถามเยี่ยมเยียนสมาชิก ตลอดจนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของบริษัทฯ และอื่นๆ

        3.2.3 บริษัทฯ จะนำข้อมูลของสมาชิกเพื่อพัฒนาระบบ สินค้า หรือบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกที่จะได้รับ ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

 

ข้อ 4 การใช้บริการ

 29SHOPPING จะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลการใช้งานของสมาชิก ที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

4.1  29SHOPPING จะให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เพื่อให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ 29SHOPPING

4.2 ในกรณีที่ 29SHOPPING มีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาการให้บริการเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันหรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารงานของเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน   สมาชิกตกลงยินยอมให้ 29SHOPPING มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งๆ ไป ทั้งโดยการอัพเดทออนไลน์และออฟไลน์

 

ข้อ 5 บัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้บริการ

 29SHOPPING จะให้บัญชี และรหัสผ่านแก่สมาชิกตามที่สมาชิกของ 29SHOPPING ตั้งขึ้น โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชี และรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของสมาชิก ในฐานะวิธีการเดียวที่ 29SHOPPING ใช้แยกแยะสมาชิกได้

5.1 บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจาก 29SHOPPING เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

5.2 สมาชิกตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง โดยถือเป็นความลับ โดยต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบทั้งสิ้น และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการเองทั้งสิ้น   ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สมาชิกซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่ 29SHOPPING จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

5.3 29SHOPPING จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย เช่า ยืม โอน อนุญาต หรือใช้เป็นหลักประกัน ร่วมกันใช้หรือการถ่ายสิทธิ์ของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อ 6 ความรับผิดชอบและหน้าที่ของสมาชิก

6.1     ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ 29SHOPPING

6.2      ห้ามเปิดเผยข้อมูลของ 29SHOPPING โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก 29SHOPPING

6.3      มีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6.4      การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเอง และผู้อื่นในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามสมาชิกเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็น บทความ ถ้อยคำ รูปภาพ หรือ ลักษณะใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ

6.5      ไม่กระทำผิดตามข้อกฎหมายใดๆ รวมถึงไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น

6.6      ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.7     ไม่นำเข้าหรือส่งออกหรือเผยแพร่ Virus หรือทำการ Hack ใดๆ

6.8      ไม่ประพฤติตนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และการให้บริการแอปพลิเคชันของ 29SHOPPING

6.9     ไม่มีพฤติกรรมฉ้อโกง ฉ้อฉล หรือทำผิดกฎหมายต่อ 29SHOPPING

6.10    หากสมาชิกพบว่ามีการใช้บริการที่ผิดข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือผิดกฎหมายใดๆ โดยบัญชีหรือรหัสผ่านซึ่งเป็นของสมาชิก ให้สมาชิกแจ้ง 29SHOPPING ทราบทันที หากพบว่าการใช้บริการนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของสมาชิกเอง  29SHOPPING จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

ข้อ 7. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก การยกเลิกการเป็นสมาชิก การต่ออายุสมาชิก

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สถานะสมาชิกจะคงอยู่เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ชำระค่าสินค้า หรือบริการ ครั้งสุดท้ายเว้นแต่สมาชิกได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกโดย

       7.1 สมาชิกสามารถขอเพิกถอนความเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยคะแนนสะสมของสมาชิกจะถูกยกเลิก เมื่อสถานะการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง

        7.2 บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิกขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกตามที่ได้กำหนดไว้ หรือ บริษัทฯ ตรวจพบว่า สมาชิกใช้สิทธิต่างๆ จากการเป็นสมาชิกในทางมิชอบไม่ตรงต่อความเป็นจริง

        7.3 ความเป็นสมาชิกของสมาชิกจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากสมาชิกไม่มีการซื้อสินค้าติดต่อกัน 3 ปี นับจากครั้งสุดท้ายที่ซื้อสินค้า

       7. 4 การต่ออายุสมาชิก

สมาชิกสามารถรักษาสถานะความเป็นสมาชิก เพียงสมาชิกซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 3 ปี ที่เป็นสมาชิก หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ CALL CENTER

 

ข้อ 8.คำขอยกเลิก และช่องทางการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิก

สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้า หรือบริการ, ส่วนลด, คะแนนสะสม  ใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อยกเลิกผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือเจ้าหน้าที่ Call Center

 

ข้อ 9 ระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงสิทธิการให้บริการ

9.1  29SHOPPING มีสิทธิหยุดให้บริการไม่ว่าชั่วคราว หรือถาวร เนื่องจาก เหตุจำเป็นหรือเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริการหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น การตรวจสอบ บำรุงรักษาเปลี่ยนหรือการเสียของ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ และ รวมถึงวันหยุดประจำปีของ 29SHOPPING  ซึ่งจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นใดตามกฎหมายด้วย

9.2 ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการบริการ  29SHOPPING จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ network และระบบ 29SHOPPING จะตรวจเช็คประจำตามเวลาที่ระบุในเว็บไซต์

9.3 29SHOPPING ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ทั้งนี้   29SHOPPING อาจระงับ เลื่อน การอนุญาต การใช้บริการ หากมีกรณีดังต่อไปนี้ด้วย

   9.3.1 กรณีที่ 29SHOPPING ไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ

   9.3.2 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทั้งของผู้ให้บริการและสมาชิก

   9.3.3 กรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในการชำระและการตรวจสอบค่าสินค้า หรือบริการ

   9.3.4 การบำรุงรักษาของบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

   9.3.5 ไม่สามารถที่จะให้บริการเนื่องจากภัยธรรมชาติและปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

   9.3.6 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันสมาชิกคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามหรือเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ของข้อมูล การหยุดให้บริการ ระงับ เลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆ 29SHOPPING ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสมาชิกหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

 

ข้อ 10 การยกเลิกการให้บริการ

 29SHOPPING มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสมาชิกกระทำการ ในกรณีดังต่อไปนี้

10.1 ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศ

10.2 ใช้คำหยาบคาย หรือด่าทอกัน หรือมีการพาดพิงถึงบุพพการี

10.3 ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ

10.4 ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต

10.5 ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของ 29SHOPPING

10.6 ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจารีตประเพณี หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน

10.7 นำภาพ เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

10.8 ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก 29SHOPPING

10.9 ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย

10.10 ข้อความหรือรูปภาพลามก อนาจาร

10.11 โฆษณาโดยไม่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันโดยการทำไปสู่เว็บไซต์อื่น

10.12 โฆษณาแอปพลิเคชันอื่น และรวมถึงการกระทำต่างๆ ที่พยายามชักจูงไปยังแอปพลิเคชันอื่น

10.13 โฆษณาถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือเว็บไซต์ขยะต่างๆ

10.14 ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับ 29SHOPPING

11015 แอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของ 29SHOPPING

10.17 ไม่ชำระค่าสินค้า หรือบริการภายในเวลาที่กำหนด หรือ 29SHOPPING ไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ เนื่องจากการชำระผิดของสมาชิกเอง การเติมเงินหรือชำระค่าบริการไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

10.18 สมาชิกลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัคร

10.19 ยกเลิกการให้บริการไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยแจ้งให้สมาชิก หรือผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า

 

ข้อ 11 การยกเว้นความรับผิด

11.1  29SHOPPING จะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ 29SHOPPING ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

11.2  29SHOPPING จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฎหมายใดหรือการกระทำผิดกฎหมายของสมาชิก

11.3  29SHOPPING มีสิทธิยกเว้นความรับผิดในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและโทรคมนาคม

11.4  29SHOPPING ยกเว้นความรับผิดของตนในกรณีที่การให้บริการหยุดไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลง การตรวจเช็ค และการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับการให้บริการซึ่งประกาศไปล่วงหน้าแล้ว

11.5  29SHOPPING จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถทำกำไรตามที่สมาชิกคาดหมายไว้ และความเสียหายจากการเลือกใช้บริการ หรือการใช้บริการของสมาชิกเอง

11.6  29SHOPPING จะไม่รับผิดชอบจากการ login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อล่าช้าได้

11.7  29SHOPPING จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ ของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชันภายใต้ลิขสิทธิ์ของ 29SHOPPING ข้อมูลและข้อเท็จจริงในบริการหรือในเว็บไซต์

11.8  29SHOPPING ไม่มีหน้าที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง สมาชิกด้วยกัน หรือระหว่าง สมาชิก กับบุคคลที่สาม แล้ว 29SHOPPING ไม่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

11.9 บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของ 29SHOPPING อื่นรวมอยู่ด้วย  29SHOPPING จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจาก 29SHOPPING อื่นๆ

 

ข้อ 12 ข้อจำกัดในการใช้บริการ

12.1 บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของ 29SHOPPING  ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม โดย 29SHOPPING  เพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชี รหัสผ่าน ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น และ 29SHOPPING  ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกบัญชี รหัสผ่าน ได้ทุกเมื่อ หากสัญญาการให้บริการระหว่าง 29SHOPPING  กับเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกแก้ไข สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ 29SHOPPING  ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

12.2  29SHOPPING จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกด้วยกัน

12.3  29SHOPPING สามารถระงับการใช้บัญชีของสมาชิกได้ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของสมาชิกอันเนื่องจากการใช้บัญชีในทางมิชอบจากบุคคลที่สาม หรือมีจากความเสียหายในการใช้งานบริการเกิดแก่ สมาชิกอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของบัญชีหรือรหัสผ่านในการดูแลของสมาชิกเอง

12.4  29SHOPPING สามารถระงับการใช้งานบัญชี และข้อมูลทุกอย่างภายในเว็บไซต์ แอปพลิเคชันของสมาชิกจากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆของแอปพลิเคชัน

12.5  29SHOPPING เป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในเว็บไซต์ แอปพลิเคชันของสมาชิก ในกรณีที่ 29SHOPPING เล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือปรับปรุงแอปพลิเคชัน  29SHOPPING สามารถเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลงได้

12.6 การเติมเงินไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆ ก็ตาม สมาชิกไม่สามารถยกเลิก ขอคืน แลกเปลี่ยน หรือแก้ไขใดๆ ได้

 

ข้อ 13 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

29SHOPPING  มีความเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอปพลิเคชัน  29SHOPPING แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก  29SHOPPING อย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด

 

ข้อ 14 กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่มีผลใช้บังคับ

 

อ่าน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อ่าน หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

อ่าน เงื่อนไขการสะสมคะแนน รับส่วนลด 29shopping point

                              

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จำกัด (ในที่นี้รวมเรียกว่า “โมโน”หรือ “เรา” ) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร ?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของท่าน) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลังคล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

การทำงานของคุกกี้ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

  • อินเตอร์เน็ตโดเมน และ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
  • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
  • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และหน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชมและนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรารวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

คำแถลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเราจะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆที่เราจัดเก็บและวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) :คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) :คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้นอีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) :คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้งซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหา สำหรับท่านปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่านรวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาคหรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) :คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชมและลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้นนอกจากนี้เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies):คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่นการเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจการป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณาซ้ำๆเพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาโปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่นเครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่างๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นต้นคุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานหรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมายท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่านซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด(รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน)ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ“ความช่วยเหลือ”ในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น