ระยะเวลา: 
1 มิ.ย. 62 – 31 ส.ค. 62

การร่วมโปรโมชั่น: 

ส่ง SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ พิมพ์ TLS วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่าน (บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND จะได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน)

เงื่อนไข:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตร SCB FAMILY PLUS และ บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) รับสิทธิพิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายทุก ๆ 2,500 บาท ต่อเซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562 รับคะแนนสะสมเพิ่มพิเศษรวมเป็น 10 เท่า หรือ 8 เท่า หรือ 4 เท่า ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ดังนี้

  - ผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB FIRST และ รับคะแนนสะสมเพิ่มพิเศษรวมเป็น 10 เท่า หมายถึงได้รับคะแนนสะสมปกติ 2 เท่า และคะแนนสะสมเพิ่มพิเศษอีก 8 เท่า
  - ผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIME ,SCB BEYOND และ SCB PLATINUM LIMITED รับคะแนนสะสมเพิ่มพิเศษรวมเป็น 8 เท่า หมายถึงได้รับคะแนนสะสมปกติ 2 เท่า และคะแนนสะสมเพิ่มพิเศษอีก 6 เท่า
  - ผู้ถือบัตรเครดิต SCB MY TRAVEL รับคะแนนสะสมเพิ่มพิเศษรวมเป็น 4 เท่า หมายถึงได้รับคะแนนสะสมปกติ 2 เท่า และคะแนนสะสมเพิ่มพิเศษอีก 2 เท่า
  - ผู้ถือบัตรเครดิตประเภทอื่น ๆ รับคะแนนสะสมเพิ่มพิเศษรวมเป็น 8 เท่า หมายถึงได้รับคะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมเพิ่มพิเศษอีก 7 เท่า
  - ผู้ถือบัตร SCB M LEGEND, และ SCB M LUXE รับคะแนน M point เพิ่มพิเศษรวมเป็น 8 เท่า หมายถึงได้รับคะแนน M Point ปกติ 2 เท่า และคะแนน M Point เพิ่มพิเศษอีก 6 เท่า
  - ผู้ถือบัตร SCB M LIVE รับคะแนน M Point เพิ่มพิเศษรวมเป็น 8 เท่า หมายถึงได้รับคะแนน M Point ปกติ 1 เท่า และคะแนน M Point เพิ่มพิเศษอีก 7 เท่า

 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้โดยส่ง SMS พิมพ์ TLS เว้นวรรค หมายเลขบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และต้องได้รับข้อความตอบกลับจากธนาคาร
 • ผู้ถือบัตรต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนเป็นสกุลเงินบาท ตามจำนวนที่ธนาคารกำหนด ผ่าน www.29shopping.com ระหว่าง1 มิถุนายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562
 • คะแนนสะสมปกติจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีที่มีการใช้จ่าย ส่วนคะแนนสะสมพิเศษจะปรากฎในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ 6,000 คะแนน ต่อบัตร ต่อเดือน และสูงสุดรวม 18,000 คะแนน ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ 6,000 M Point ต่อบัตร ต่อเดือน และสูงสุดรวม 18,000 M Point ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิ์รับคะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนดำเนินการ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777