ซื้อสินค้าคนไทย สินค้าชาวบ้าน สินค้าชุมชน สินค้าใส่ใจสิ่งแวดล้อม สินค้าไทย ภูมิปัญญาคนไทย สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์สีเขียว ผ่าน 29Shopping Green

สินค้าคนไทย สินค้าชาวบ้าน สินค้าชุมชน สินค้าใส่ใจสิ่งแวดล้อม สินค้าไทย ภูมิปัญญาคนไทย สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์สีเขียว

29Shopping Green เห็นความสำคัญของสินค้าฝีมือคนไทย และสนับสนุนให้นำภูมิปัญญามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับคนไทย เราจึงได้สรรหาสินค้าไทย ภูมิปัญญาไทย ผลิตภัณฑ์จากพืชเศรษฐกิจของไทย งานวิจัยของคนไทย ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรภายในประเทศ มาให้คุณได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ พร้อมทั้งยังได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน พร้อมทั้งยกระดับสินค้าฝีมือคนไทยให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศอีกด้วย